Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

Bơm nước sạch ly tâm trục ngang Saer

máy bơm ly tâm trục ngang

Bơm nước sạch ly tâm trục ngang, 2 tầng cánh Saer FC 30-2B

ok1Bơm nước sạch ly tâm trục ngang, 2 tầng cánh Saer FC 30-2B
22.940.000


irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR32-160B
11.460.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR32-160A
12.180.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR32-160NC
12.590.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR32-160NB
14.500.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR32-160NA
14.850.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR32-200N
15.980.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR32-200NC
16.270.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR32-200NA
16.560.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR32-200NA
18.300.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR32-250E
22.910.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR32-250D
25.960.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR32-250C
27.000.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR32-250B
28.590.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR32-250A
29.030.000
ok1Bơm nước sạch ly tâm trục ngang, 2 tầng cánh Saer FC 20-2B
9.020.000
ok1Bơm nước sạch ly tâm trục ngang, 2 tầng cánh Saer FC 20-2A
9.310.000
ok1Bơm nước sạch ly tâm trục ngang, 2 tầng cánh Saer FC 25-2D
11.190.000
ok1Bơm nước sạch ly tâm trục ngang, 2 tầng cánh Saer FC 25-2F
11.190.000
ok1Bơm nước sạch ly tâm trục ngang, 2 tầng cánh Saer FC 25-2C
11.920.000
ok1Bơm nước sạch ly tâm trục ngang, 2 tầng cánh Saer FC 25-2E
11.920.000
ok1Bơm nước sạch ly tâm trục ngang, 2 tầng cánh Saer FC 25-2B
13.980.000
ok1Bơm nước sạch ly tâm trục ngang, 2 tầng cánh Saer FC 25-2A
16.850.000
ok1Bơm nước sạch ly tâm trục ngang, 2 tầng cánh Saer FC 30-2D
20.390.000


ok1Bơm nước sạch ly tâm trục ngang, 2 tầng cánh Saer FC 30-2C
20.390.000